သံႀကိဳးခ်ည္ဆံထံုး

0

လိုက္ၿပီးစည္းတဲ့အခါလြယ္ကူေအာင္လို႔ ဆံပင္စည္းနည္းအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္က video မွာေဖာ္ျပေပးထားလုိ႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုအဆင့္ဆင့္စည္းပါ။

ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္ေပးပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူ၍ပထမခ်ည္ထားေသာအစႏွင့္ပူးပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္ခ်ည္ေပးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုအဆင့္ဆင့္ေအာက္အထိဆက္ခ်ည္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုအဖ်ားမွယူ၍အတြင္းကိုေခါက္ထည့္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။