အလွက်စ္ဆံထံုး

0

ကိုယ္တိုင္စည္းလို႔ရမယ့္ပံုစံေလးမို႔လိုက္စည္းၾကည့္ၿပီး ႀကိဳက္တယ္ဆို Like & Share လုပ္ေပးေနာ္။

အေပၚမွဆံပင္တစ္လႊာကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္၍စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာအတြင္းတြင္စိုက္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္၍ေအာက္တစ္ဆင့္ကိုလည္းထပ္ထည့္ေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ပူး၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအတြင္းကိုေခါက္ထည့္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။