ပြဲတက္ဆံပင္လွလွေလးထံုးမည္

0

K က ေသခ်ာေလး လုပ္ျပထားလို႔ လုိ္က္လုပ္ၾကည့္ေနာ္…

ေဘးႏွစ္ဘက္မွ ဆံပင္ယူပါ။

ဆံထံုးထံုးမည္။

စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုလွန္ခ်ပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

အလယ္ေလာက္တြင္စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလည္းစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္အားလံုးကိုလွန္ခ်ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါ။

ဆံပင္အားလံုးကိုထည့္ပါ။

က်န္ေနေသာဆံပင္သံုးစကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

လိပ္ၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။