သံုးပြင့္အလွစည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးေတြလိုက္ၿပီးထံုးတဲ့အခါလြယ္ကူေအာင္လို႔လည္း dolly ကေအာက္က video မွာထံုးျပထားေပးတဲ့အတြက္
လိုက္ၿပီးထံုးႀကည့္ေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုစထံုးပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲ၍က်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးထဲကိုပူးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆက္က်စ္ေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ဆက္က်စ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ေပးပါ။

တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုေခြ၍တင္ေပးပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းေခြ၍တင္ေပးပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။