ခပ္လန္းလန္းဆံပင္က်စ္မယ္

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ေသခ်ာလုပ္ျပထားလို ့အဆင္ေျပမယ္လို ့ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီးစည္းပါ။

ဆံပင္ကိုစည္းကာက်စ္မည္။

တစ္၀က္စာေလာက္ပဲစည္းပါ။

နားထင္နားမွဆံပင္ကိုယူၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးကိုတစ္၀က္စည္းထားေသာဆံပင္သို႔ပတ္ပါ။

ကလစ္ထုိးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတုိင္း တစ္၀က္စည္းပါ။

ေရွ႕နည္းအတုိင္းပဲ က်စ္ဆံၿမွီးျဖင့္ပတ္ပါ။