အလိမ္အဆင့္ဆင့္အလွစည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးေတြကလည္းလြယ္ကူစြာလိုက္ၿပီးစည္းလို႔ရေအာင္ dolly ကအဆင့္ဆင့္တင္ဆက္ေပးထားလို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီယူကာအေနာက္တြင္လိမ္ေပးပါ။

ဆံပင္ကိုအဆင့္ဆင့္စည္းပါ။

ပူး၍စည္းေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာတစ္ဖက္တြင္စိုက္၍ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာကြင္းထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီထပ္ယူကာပူး၍စည္းေပးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္၍ကြင္းထဲကိုဆံပင္ကိုျပန္ထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္္ပါ။

ဖြေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလိမ္၍ဖြေပးပါ။