ႏွစ္ဆင့္ပတ္အလွဆံပင္

0

က်စ္ဆံၿမွီးေလးက်စ္တက္ရံုနဲ႔ အဆင္ေျပမယ့္ ဆံပင္ပံုေလးျဖစ္လို႔ လြယ္ကူမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုစုစည္းပါ။

က်စ္ကာလိမ္မည္။

ဆံပင္တစ္စုကိုယူကာက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။

ေဘးနွစ္ဖက္စီမွတစ္စစီယူကာလိမ္ပါ။

ယွက္ပါ။

ေအာက္ထိလိမ္၍ယွက္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္တဲ့ဆံပင္ကိုပါႏွစ္စခြဲကာလိမ္ပါ။

ေခြပါ။

အလွဆင္ပါ။