တီတီတို႔အတြက္ ပြဲတက္ဆံထုံး

0

ေလ့လာေနသူေတြ အဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလးတင္ဆက္ ေပးထားလို႔ လိုက္ထုံးႀကည့္ေနာ္။

ဆံပင္ကို တစ္၀က္စုစည္းပါ။

ဆံပင္ပင္တစ္၀က္ကို စုၿပီးက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

အေပၚသို႔ေခြတင္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

အကုန္ေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

အေပၚသို႔ဆြဲယူပါ။

ဆံထုံးေပၚအုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ႏွစ္စခြဲပါ။

ႏွစ္စလုံးကိုယူ၍ေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။