ပဲြတက္ဆံထုံး

0

ဒီဆံထုံးေလးမွာ ဆံပင္ကိုျခစ္ၿပီး အသားေပးထုံးရတာျဖစ္လို႔ အျခစ္ကၽြမ္းဖို႔ေတာ့ လိုမယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ေပးပါ။

ေနာက္ဆံပင္တစ္၀က္ကိုဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ျပန္ၿဖီးပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲၿပီး ဘီးျဖင့္ျခစ္ထားပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ ဆြဲယူပါ။

အတြင္းေခါက္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေခါက္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွက်န္ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီးအ ေပၚ ေခါက္ၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္က်န္တစ္၀က္ကိုလည္း အေပၚသို႔တင္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကိုလည္း ေခါက္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။