ဆံပင္အတုိ္ ေဘးေဇာင္းဆံထုံး

0

အလွဴ၊ မဂၤလာပဲြမ်ားႏွင့္ အလုပ္ကုိ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလးသြားခ်င္ေသာ ပ်ဳိေမ တုိ႔အတြက္ ဆံပင္တုိလည္းဆံထုံးထုံးလုိ႔ရေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကို ေနာက္သုိ႔စုစည္းပါ။
ဆံပင္အတုိ္ ေဘးေဇာင္းဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းအေပါက္ေဖာက္ပါ။
ဆံပင္အတုိ္ ေဘးေဇာင္းဆံထုံး

ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းကုိ အေပါက္ထဲသုိ႔ေခါက္သြင္းလုိက္ပါ။
ဆံပင္အတုိ္ ေဘးေဇာင္းဆံထုံး

ေခါက္သြင္းၿပီး ဘယ္ဘက္ျခမ္းကုိ ဆဲြၿပီးဖိထားပါ။
ဆံပင္အတုိ္ ေဘးေဇာင္းဆံထုံး

ဆံပင္အတုိ္ ေဘးေဇာင္းဆံထုံး

ဆံပင္အတုိ္ ေဘးေဇာင္းဆံထုံး