ႏွစ္ဖက္ခဲြ က်စ္ဆန္ျမွီး အလွစည္းနည္း

0

လူငယ္ဆန္ဆန္ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ႏွစ္ဖက္ခြဲဆံပင္စည္းနည္းေလးကို
Alice က တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါၿပီရွင့္။

1.ဆံပင္ခြဲပါမယ္။

ဆံပင္္ကို အလယ္ခြဲေပးရပါမယ္။

ဆံပင္ခြဲပါမယ္။

နားထင္နားကေနဆံပင္ကုိ ယူေပးရပါမယ္။ /p>

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးျပီးေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကုိလည္း နားထင္နားကေနယူေပးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးျပီးေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ စည္းေပးပါ။

ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကဆံပင္ကိုလည္း ပတ္ေပးျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို တစ္၀က္ယူေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးျပီး ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးရပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကုိလည္း က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးျပီး ေခါင္းစည္းႀကိဳးုျဖင့္စည္းရပါမယ္။

အေပၚကပတ္ထားေသာဆံပင္သုိ႔ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ဆံပင္ကိုလည္း ပတ္ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။