တစ္လႊာက်စ္အလွစည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးေတြလိုက္စည္းတဲ့အခါလြယ္ကူေအာင္လို႔ အဆင့္ဆင့္စည္းနည္းကိုေအာက္က Video
မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုစက်စ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးက်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုထပ္ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးထဲကိုထည့္က်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ

က်စ္ဆံၿမီွးထဲကိုထည့္က်စ္ပါ။

ဆံပင္ကိုျပန္က်စ္ေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီယူၿပီးအေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ေပးပါ။