က်စ္ဆံၿမွီး Fancy ဆံပင္စည္းနည္း

0

လြယ္ကူတဲ့ဆံပင္ေလးကိုစည္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ သီရိက တင္ဆက္ေပးထားတာပါ…

အ ေပၚမွ ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူ၍ စည္းပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းပါမယ္။

ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထုိးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ထိုသို႔ျပဳလုပ္ပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍စည္းကာကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ေအာက္နားမွ ဆံပင္နည္းငယ္ထပ္ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ထိုသို႔ျပဳလုပ္၍ အလွဆင္ပါ။