က်စ္ဆံၿမီွးအလွ ေလး က်စ္မယ္

0

ေန႔စဥ္ေက်ာင္းသြား အလုပ္သြားေနရတဲ့ ခ်စ္တို႔အေနနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ျပဳလုပ္ရလြယ္ေစမယ့္ ပုံစံေလးကို
ျပ ေပးထားပါတယ္ေနာ္။

အလယ္ေလာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

1.ေရွ႕ဆဲြက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ထဲ ထည့္က်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာေဘးမွေနာက္ထပ္က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ခုထပ္က်စ္ပါမယ္။

ေရွ႕ျခမ္းကိုလည္း ထပ္က်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာ သံုးစႏွင့္ေပါင္း၍ စုစည္းပါ။

အလွဆင္ပါ။