ႏွစ္ထပ္ အလန္ဆံထုံး

0

အလွဴ၊ မဂၤလာပဲြမ်ားႏွင့္ အလုပ္ကုိ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလးသြားခ်င္ေသာ ပ်ဳိေမ တုိ႔အတြက္ ဆံပင္တုိလည္းဆံထုံးထုံးလုိ႔ရေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း အေပၚေအာက္ ႏွစ္ပုိင္းခဲြၿပီး အေပၚဆံပင္ကုိ ကလစ္ျဖင့္ ခဏထိန္းထားပါ။
ႏွစ္ထပ္ အလန္ဆံထုံး

ေအာက္ပုိင္းဆံပင္ကုိ သားေရကြင္းစည္းပါ။
ႏွစ္ထပ္ အလန္ဆံထုံး

စည္းထားေသာ သားေရကြင္းကုိ ေအာက္သုိ႔ဆဲြခ်ပါ။
ႏွစ္ထပ္ အလန္ဆံထုံး

အၿမီွးပုိင္းဆံပင္ကုိ အေပၚေထာင္ၿပီး သြင္းပါ။
ႏွစ္ထပ္ အလန္ဆံထုံး

အေပၚဆံပင္ကုိ သားေရကြင္းစည္းပါမည္။
ႏွစ္ထပ္ အလန္ဆံထုံး

စည္းထားေသာ အေပၚဆံပင္ကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ေအာက္သုိ႔ေခါက္သြင္းပါ။
ႏွစ္ထပ္ အလန္ဆံထုံး

ေအာက္ဆံပင္ကုိ အေပၚဆံပင္ေပၚသုိ႔ဆဲြတင္ၿပီး ကလစ္ထုိးပါ။
ႏွစ္ထပ္ အလန္ဆံထုံး
ႏွစ္ထပ္ အလန္ဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းကုိ လည္းကလစ္ထုိးပါ။
ႏွစ္ထပ္ အလန္ဆံထုံး

ပန္းပြင့္ျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ႏွစ္ထပ္ အလန္ဆံထုံး

ႏွစ္ထပ္ အလန္ဆံထုံး