အလွစည္းေဘးလိမ္ဆံပင္

0

အရမ္းလည္းလြယ္ကူလို႔ ျပန္လုပ္ရလည္းအဆင္ေျပပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးအကုန္စုစည္းပါ။

ဆံပင္စည္းကာအလွစည္းမည္။

ဆံပင္တစ္စကိုယူပါ။

ယူထားေသာတစ္စကိုႏွစ္စခြဲပါ။

လိမ္ပါ။

တျခားတစ္ဖက္ပါလိမ္ပါ။

အကုန္စုုၿပီးေအာက္တြင္စည္းၿပီးအလွဆင္ပါ။