အေခြပတ္ဆံထံုး

0

အရမ္းလွၿပီး လြယ္ကူတဲ့ အတြက္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္ကိုဖယ္ပါ။

ဆံပင္ကိုေခြျပီးပတ္မည္။

ေအာက္ဆံပင္ကိုစုစည္းပါ။

ဆံပင္တစ္စကိုယူပါ။

ေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ေတြပါေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

အေပၚဆံပင္ကိုခ်ၿပီးတစ္၀က္ကိုဘယ္ဘက္သို႔ပတ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္တစ္စကိုပါညာဘက္ပတ္ၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။