ႏွစ္လိမ္က်စ္ပတ္ဆံထံုး

0

အရမ္းကိုရိုးရွင္းတဲ့ ဆံထံုးထံုးနည္းကို ေအာက္က video မွာအဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ရွင့္။

ဆံပင္အားလံုးကိုထိပ္တြင္စုစည္းေပးပါ။

ဆံပင္ကုိထံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာထိပ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

အေနာက္မွက်န္ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ပူး၍လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုေခြ၍ထံုးေပးပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။