က်စ္ဆံၿမီွးဆံထိုးအျမင့္ဆံထုံး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ လွေနေစဖို႔ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ျပေပးထားလို႔ အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။
1.ေရွ႕ဆံပင္ကိုမုန္႔ႀကိဳးလိမ္အလွေလးလုပ္သြားပါမယ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုမုန္႔ႀကိဳးလိမ္အလွေလးလုပ္သြားပါမယ္။

ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ယွက္လိုက္ပါ။

ယွက္ထားေသာႏွစ္စကိုလိမ္ၿပီး ေရွ႕ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းၿပီးထပ္လိမ္ပါ။

အဆုံးထိလုပ္သြားပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို ဆက္လုပ္ပါမယ္။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုစည္းထားေသာဆံပင္တြင္ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ဆံထုိးကို အသုံးျပဳပါ။

ဆံထိုးကို စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ထိုးပါ။

ႏွစ္စခြဲပါ။

တစ္စကို အရင္သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးအဆုံးထိက်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးအဆုံးထိက်စ္ပါ။

ႏွစ္စလုံးကို ဆံထုိးေပၚတင္ပါ။

တစ္စကိုပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း ပတ္ၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္စကိုကလစ္ျဖင့္ဆက္ထုိးပါ။

ထိုကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။