႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ

0

ေက်ာင္းသူတုိ႔ႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ ဆံပင္ပုံစံမ်ားကုိ ႏွစ္သက္ေသာ သူတုိ႔ အတြက္ လြယ္ကူၿပီး မိမိကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္လုိ႔ရေအာင္ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံကုိ ဖန္တီးေပးထား ပါတယ္။

ညာဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူၿပီး ႏွစ္ပုိင္းခြဲပါ။
႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ

ဘယ္ညာ ႏွစ္ပုိင္းခဲြထားေသာ ဆံပင္ကုိ ဘယ္ညာ၀ႈိက္၍လိမ္ၿပီး မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပုံစံျပဳလုပ္ ပါမည္။
႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ

႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ

ဦးေရျပားမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ။
႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံပင္ကုိ ဟပါ။
႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ

ဟထားေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ ထည့္ပါ။
႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ထပ္ယူၿပီးဟထားေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔ထည့္ပါ။
႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ
႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ

႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ

အေပၚအဆင့္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ

ပုိေနေသာ ဆံပင္ကုိ အၿမီွးပုိင္းႏွင့္ ကပ္၍ကလစ္တြယ္ပါ။
႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ
႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ

ႏွင္းဆီပြင့္ေလးျဖင့္ အလွဆင္လုိက္ပါမည္။
႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ

႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ
႐ုိး႐ွင္းေသာ အလိမ္ေရတံခြန္ပုံစံ