အလွက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း

0

လိုက္ၿပီးလုပ္တဲ့အခါလြယ္ကူေအာင္လို႔ အဆင့္ဆင့္စည္းျပေပးထားတာကို၀င္ၾကည့္ၿပီး Like & Share ေတြအမ်ားႀကီးလုပ္ေပးေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္၍စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုေဘးတစ္ေစာင္းတြင္ပူးခ်ည္ေပးပါ။

ေဘးဘက္မွဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုထပ္ယူေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

လက္လွ်ဳိ၍ဆံပင္ကိုလိမ္ေပးပါ။

ဆံပင္ကိုဆြဲခ်ပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္ခြဲ၍ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုဆန္႔က်င္ဖက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးထားေသာဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ျပန္ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။