က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္ဝက္စည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္အလယ္တစ္ဝက္ကိုယူၿပီး စည္းပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေဘးမွက်န္ေနေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူၿပီး က်စ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။