ဖဲျပားဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေလးေတြလိုက္စည္းတဲ့အခါလြယ္ကူေအာင္လို႔ အဆင့္ဆင့္စည္းနည္းကိုေအာက္က Video မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါ။

ဆံပင္ကိုစစည္းပါ။

အနည္းငယ္ေလ်ာ၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အလယ္ဆံပင္ကိုခြဲေပးပါ။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုအေပၚကိုတြန္းတင္ေပးပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။