က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္္စည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းလိမ္ပါမယ္။

ဆက္လက္လိမ္သြားပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကုိလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းလိမ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုအဆံုးတြင္ေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။