က်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးေတြလိုက္စည္းတဲ့အခါ မခက္ေအာင္လို႔ Dolly ကေအာက္က Video မွာအဆင့္ဆင့္စည္းျပလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍အေနာက္တြင္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုစစည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ေလ်ာ႔၍ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲစည္းေပးပါ။

ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုအလယ္ခြဲ၍ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုအေပၚကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္ထည့္ေပးပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းလိုက္ေသာဆံပင္ကိုလိမ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ ထပ္စည္းပါမယ္။