ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္စည္းနည္း

0

အရမ္းလြယ္ကူလို႔ျပန္လုပ္ရအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္စည္းပါ။

ဆံပင္စည္းကာက်စ္မည္။

ႏွစ္စခြဲပါ။

တစ္စကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းစည္းျပီးတျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ပါ။

ေအာက္မွ ခ်ထားေသာဆံပင္ကိုနွစ္စခြဲစည္းပါ။

က်စ္ဆံျမွီးကိုေခါက္ျပီး ေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းထိုသို႔ျပဳလုပ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ပိုျပီးက်လာေသာက်စ္ဆံျမွီးကိုကလစ္ထိုးပါ။

တျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းကလစ္ထိုးပါ။