အေပၚေအာက္တစ္ဖက္က်စ္

0

အရမ္းလြယ္တာမို႔ သဲေလးတို႔လည္း ျပန္လုပ္ရအဆင္ေျပမယ္လို႔ K က ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ေနာ္။

အေရွ ့ပိုင္းကဆံပင္အားလံုးကိုညာဘက္ကိုပို႔ပါ။

အေပၚဆံပင္ကိုက်စ္မည္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

သံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

အေရွ ့မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ေရာက်စ္ပါ။

အဆင့္ဆင့္အေရွ ့မွယူကာေရာက်စ္ပါ။

ေအာက္အထိက်စ္ပါ။

ထိပ္ကိုေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

သံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

ေဘးမွတစ္စထပ္ယူပါ။

ေရာက်စ္ပါ။

အဆင့္ဆင့္ယူကာေအာက္ဖ်ားထိေရာက်စ္ပါ။

ေအာက္ဖ်ားကေနက်စ္ဆံျမွီးကိုလိပ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။