ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုး ကို က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔လွန္ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။