ႏွစ္ပြင့္ကပ္ဆံထံုး

0

အရမ္းလည္းလြယ္ကူလို႔ ျပန္လုပ္ရအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

ဆံပင္စုစည္းျပီးတစ္စကိုယူပါ။

ဆံပင္စည္းကာထံုးမည္။

ယူထားေသာတစ္စကိုလိပ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုႏွစ္စခြဲပါ။

တစ္စကိုယူျပီးနွစ္စထပ္ခြဲပါ။

လိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းထိုသို႕ျပဳလုပ္ပါ။