အလွက်စ္စည္းနည္း

0

ကိုယ္တိုင္စည္းလို႔ရမယ့္ပံုစံေလးမို႔လိုက္စည္းၾကည့္ၿပီး ႀကိဳက္တယ္ဆို like & share လုပ္ေပးေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္၍စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာအတြင္းတြင္စိုက္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္၍ေအာက္တစ္ဆင့္ကိုလည္းထပ္ထည့္ေပးပါ။