ေနာက္တြဲဆံထုံးႀကီး အေခြအလွ

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုခ်န္ၿပီးေနာက္ဆံပင္ကို အကုန္စုစည္းပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

အေပၚသို႔လွန္တင္ၿပီး သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ျဖင့္ပတ္ပါ။

လွန္တင္ထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဆံခံကိုသုံးပါမယ္။

ဆံခံကို ဆံပင္ေအာက္ဘက္ထဲ ထည့္ၿပီးလိပ္သြားပါ။

အဆုံးထိလိပ္ၿပီး ခြကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဘးခြဲထားပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ယူၿပီး ဆံထုံးေဘးတြင္ ကပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

အလယ္ကို ခ်န္ၿပီးေဘးဆံပင္ကို ယူပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ယူၿပီး ဆံထုံးေဘးတြင္ ကပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

အလယ္ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

တစ္စစီလိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း ကလစ္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစေလးေတြကို ေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အကုန္ေခြၿပီး ကပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။