ဆရာမဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေဘးတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားၿပီး က်န္ဆံပင္မ်ားကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးေဘးတြင္ပတ္ပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။