ပန္းအလွဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေလးေတြကလည္းေအာက္က video ထဲကို၀င္ၾကည့္ၿပီး like & share ေတြလုပ္ေပးဖို႔ မေမ့ရဘူးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္၍ထံုးပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

လိမ္ေပးပါ။

ေအာက္ဖ်ားမွစ၍အေပၚထိေခြတင္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

အေနာက္မွက်န္ဆံပင္အားလံုးကိုလိမ္၍ေခြေပးျပီး ကလစ္ထိုးေပးပါ။