က်စ္ဆံျမွီးေဘာလံုးဆံထံုး

0

က်စ္ဆံျမွီးေဘာလံုးဆံထံုးလွလွေလးကို Aliceက ကိုတင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္ခြဲပါမယ္။

ဆံပင္ကိုနားထင္နားကေန ခြဲေပးပါ။

ဆံပင္ခြဲပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းခြဲေပးရပါမယ္။

အေနာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို အကုန္စုျပီးစည္းေပးရပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးျပီး ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးပါ။

ဆြဲ၍ဖြေပးရပါမယ္။

ဆံခံကိုယူျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံေပၚသို႔တင္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

2.ဆံပင္ကိုေခြၿပီကလစ္ျဖင့္ထုိးပါမယ္။

နားထင္နားကဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူေပးပါ။

လိမ္ေပးရပါမယ္။

ေခြေပးပါ။

ဆံထံုးေပၚသို႔တင္ေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္ထပ္၍ယူေပးပါ။

လိမ္၍ေခြေပးျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

က်န္္ဆံပင္ကိုလည္း ေခြေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကဆံပင္ေတြကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုုင္းပဲ လုပ္ေပးျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ျပီးျပည့္စံုသြားျပီ။