ႏွစ္ပတ္ေရွ႕က်စ္ဆံထံုး

0

အရမ္းလည္းလြယ္ကူျပီး တစ္ဆင့္ျခင္းစီ လုပ္ျပထား လို႔ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ဆံပင္နွစ္ဖက္ကိုက်စ္မည္။

သံုးစခြဲဲပါ။

က်စ္ပါ။

အေရွ ့မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ေရာက်စ္ပါ။

အေရွ ့မွတစ္စထပ္ယူပါ။

ေရာက်စ္ပါ။

ေအာက္ထိေရာက်စ္ပါ။

အျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ေတြကိုအေနာက္တြင္စုပါ။

လိမ္ပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ က်စ္ဆံၿမွီးကိုေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွက်စ္ဆံၿမွီးကိုလည္းေခြျပီးကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။