အလွန္စည္းဆံထံုး

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီလုပ္ျပထားလို႔ ျပန္လုပ္ရအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

ဆံပင္ေရွ ့နွစ္ဖက္ကိုဖယ္ျပီး အေနာက္တြင္စုစည္းပါ။

ဆံပင္ကိုစုျပီးက်စ္ပါ။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို ဒုတိယအဆင့္ထပ္စည္းပါ။

တတိယအဆင့္ကိုထပ္စည္းပါ။

ဖြပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

ႏွစ္စခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္အစုမွ တစ္စယူပါ။

တျခားတစ္ဖက္ကိုထည့္ပါ။

အေရွဆံပင္မွလည္းတစ္စယူျပီး အျခားဘက္ကိုထည့္ပါ။

အဆင့္ဆင့္က်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ျပီးကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုလည္းပတ္ျပီး ကလစ္ထိုးပါ။