ပြဲတက္တစ္ေစာင္းအေခြစည္းနည္း

0

ပြဲတက္ဆံထံုးေလးကိုမွ ဆန္းဆန္းေလးျဖစ္သြားေအာင္လို႔ ပြဲတက္တစ္ေစာင္းအေခြစည္းနည္းေလးကို
Alice ကတင္ျပေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို နားထင္နားတစ္ဖက္ကေနယူေပးပါ။

ဆံပင္ယူပါမယ္။

လိမ္ေပးျပီကလစ္နဲ႔ထိုးေပးပါ။

က်န္နားထင္တစ္ဖက္ကဆံပင္အနည္းငယ္ယူေပးပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ယူေပးရပါမယ္။

နွစ္ခုပူးျပီးလိမ္ေပးပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္၍ယူေပးရပါမယ္။

ေစာေစာကပူးထားေသာဆံပင္နွင့္အတူတူပူး၍ လိမ္ေပးရပါမယ္။

က်န္ဆံပင္ေတြကိုလည္း ထိုနည္းအတိုင္းပဲယူေပးျပီး တစ္ေစာင္း လိမ္လိမ္ေပးျပီးေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို နွစ္ခုခြဲေပးပါ။

မုန္႕ႀကိဳးလိမ္ လိမ္သလို လိမ္ေပးရပါမယ္။

ေခြေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။