ဆရာမဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးပံုေလးမ်ားကို သီရိက တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံခံကိုယူပါမယ္။

ဆံခံကို စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚတြင္ကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ဆံခံအေပၚတြင္ျဖန္႕ၿပီးအလယ္တြင္စုကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးၿပီး က်န္ေနေသာဆံပင္ကိုဆံထံုးေပၚတြင္ဘီးျဖင့္ဖီးပါမယ္။

ေဘးမွခ်န္ထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးေပၚတြင္ဆန္႔က်င္ဘက္မွပတ္ပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။