က်စ္ဆံၿမွီးအေခြစည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။