မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အဆင့္ဆင့္ေခြဆံထုံး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ လြယ္ကူေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလးျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေနာ္။.

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ဆြဲဆြဲၿပီးက်စ္သြားပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ထဲ ထည့္က်စ္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ထဲ ထည့္က်စ္ပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆက္က်စ္သြားပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ဆက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကို ေနာက္ဘက္တြင္ စုစည္းပါ။

က်န္ဆံပင္ကို အပိုင္းငါးပိုင္းခြဲပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ႏွစ္စခြဲထားပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္ၿပီး သားေရကြင္းစည္းပါ။

ငါးခုလုံးကို မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္ထားပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ေခြေပးပါ။

အေပၚထိေခြ၍ ကလစ္ထိုးပါ။

အကုန္လုံးကိုေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။