ပန္းႏွစ္ပြင့္စည္းနည္း

0

တစ္ဆင့္ျခင္းစီ လုပ္ျပထားလို႔ျပန္လုပ္ရအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္စည္းပါ။

အေပၚကိုေခြမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

လိမ္ပါ။

ဘယ္ဘက္ကို ေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္ကို လည္းေခြျပီး ေအာက္ကိုႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။