ပြဲတက္ဆံထံုး

0

ဒီတစ္ေခါက္မွာ Alice က ပြဲတက္ဆံထံုး ေလးကိုတင္ျပေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို တစ္၀က္ယူျပီးစည္းေပးရပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံခံေလးကို စည္းထားတဲ့ဆံပင္ေပၚသို႔တင္ေပးျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးရပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္အဖ်ားေလးကို ေခါက္ျပီးစည္းေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုဆံခံေပၚသို႔တင္ေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကုိအနည္းငယ္ယူေပးပါ။

ဆံထံုးေပၚသို႔ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

က်န္ဆံပင္ေတြကိုလည္းယူေပးပါ။

ပတ္ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။