က်စ္ဆံၿမွီးေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေဘးဆံပင္အနည္းငယ္စီယူၿပီး က်စ္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီးကလစ္ထိုးပါမယ္။