ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ဆံပင္အလွစည္းနည္း

0

ေက်ာင္းသူတုိ႔ႏွင့္ အလုပ္သြားရေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ အလြယ္တကူဆံပင္ စည္းလုိ႔ရေသာ ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ဆံပင္အလွစည္းနည္းေလးကုိပုံစံေျပာင္းၿပီး ထပ္မံ မိတ္ဆက္ေပး လုိက္ပါတယ္။

ဘယ္ညာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ အနည္းငယ္စီေနာက္သုိ႔ယူၿပီးသားေရကြင္းစည္းပါ။
ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ဆံပင္အလွစည္းနည္း

အၿမီွးပုိင္းကုိ အေပၚေထာင္ၿပီး ေအာက္သုိ႔ဆြဲခ်ပါမည္။
ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ဆံပင္အလွစည္းနည္း
ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ဆံပင္အလွစည္းနည္း

ေနာက္ထပ္ဘယ္ညာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို ေနာက္သုိ႔ထပ္ယူၿပီးသားေရကြင္းစည္းပါ။
ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ဆံပင္အလွစည္းနည္း
ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ဆံပင္အလွစည္းနည္း

အၿမီွးပုိင္းကုိ အေပၚေထာင္ၿပီး ေအာက္သုိ႔ဆြဲခ်ပါမည္။ (*ဆံပင္ရွည္လွ်င္၅ ဆင့္ ေလာက္ျပဳလုပ္ပါ။ ယခု ၃ ဆင့္ပဲျပဳလုပ္ထားပါသည္။)
ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ဆံပင္အလွစည္းနည္း

ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ဆံပင္အလွစည္းနည္း

ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ဆံပင္အလွစည္းနည္း
ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ဆံပင္အလွစည္းနည္း