တရုတ္မေလးသ႑န္ဆံပင္ပံုစံ

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီလုပ္ျပထားလို႔ ေသခ်ာနားလည္မယ္ထင္ပါတယ္။

အလယ္ခြဲပါ။

ဆံပင္အေပၚက်စ္မည္။

ဘယ္ဘက္မွ အနည္းငယ္ယူပါ။

အေရွ ့မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

လိမ္ပါ။

အေရွ ့မွဆံပင္ထပ္ယူကာေရာက်စ္ပါ။

ေအာက္ထိက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘယ္ဘက္ကိုလည္းထိုသို႕ျပဳလုပ္ပါ။

ႏွစ္ခုလံုးကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္မွသံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ေပးပါ။

အလွဆင္ပါ။


3.ျပီးျပည့္စံုပါျပီ။