က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္အေခြစည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကို ေဘးသို႔ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕နည္းအတိုင္းေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။