က်စ္ဆံျမွီး အလွပတ္ဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေခးေတြအတြက္ ထံုးဖြဲ႔ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုတစ္ဆင့္ခ်င္း video မွာေဖာ္ျပေပးထားလို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါ။

ဆံပင္ကိုထံုးပါ။

ဆံပင္အတြင္းထဲကိုလက္ႏိႈက္၍ဆံပင္ကိုလိမ္ေပးပါ။

ဆံပင္ကိုအကုန္ဆြဲမခ်ပဲတစ္၀က္ခ်န္ထားပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါ။