ပြဲတက္ဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေဘးဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူၿပီး ေရွ႕နည္းအတိုင္းကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကိုပထမေခြထားေသာဆံပင္ေအာက္မွေဘးတစ္ဖက္တြင္ ကပ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။