Fancy ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

0

ဆံထံုးထံုးပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေဘးမွက်န္ေနေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္ကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတ္ိုင္းကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။