က်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း

0

အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ရမယ့္ပံုစံေလးျဖစ္လို႔ လိုက္လုပ္ၾကည့္ၿပီး ပ်ိဳေမေလးေတြကႀကိဳက္တယ္ဆို like & share
လုပ္ေပးဖို႔မေမ့နဲ႔ေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးေဘးအစြန္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးက်စ္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးေဘးအစြန္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုျပန္ၿပီးပူးက်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုအေနာက္ဆံပင္တစ္၀က္အထိဆက္က်စ္ေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုေဘးတြင္စုစည္းေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ပတ္၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။